Allmänna villkor för privatkund och företagskund

Vit logotyp för Taxi Göteborg med gul bakgrund

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan dig och Taxi Göteborg Ekonomisk Förening, org. nr. 757200–4351 (”Taxi Göteborg”, ”vi”, ”våra”, ”oss”), när du som privatperson bokar, betalar och genomför en resa med någon av Taxi Göteborgs taxibilar (”Tjänsten”) eller när du som företagskund, eller fysisk person som företräder Företagskund, bokar, betalar och genomför en resa med någon av Taxi Göteborgs taxibilar (”Tjänsten”). Företagskund ansvarar för att alla fysiska personer som Företagskund låter utnyttja Tjänsten följer Villkoren.

I och med att du accepterar Villkoren när du bokar din resa via någon av våra digitala plattformar, eller när du annars använder Tjänsten, blir du bunden av dessa Villkor. De Villkor som gäller vid tidpunkten för din bokning gäller också för den resa som bokningen avser.

När du använder Tjänsten kommer vi att behandla personuppgifter om dig. Du kan läsa mer om vår behandling av personuppgifter i vår integritetspolicy som du hittar här: https://www.taxigoteborg.se/kundservice/integritetspolicy.

1. Om oss

Taxi Göteborg är en ekonomisk förening som ägs av cirka 100 medlemmar. Det är medlemmarna som driver åkerierna som äger alla taxibilar och har anställda taxiförare. Vi ställer höga krav på våra taxiförare och utbildar dem i bland annat lokalkännedom, säkerhet, bokningssystem, taxameterförfarande, kundavtal, taxor, trafikregler och såklart praktik i trafik. Förare som utför omsorgsresor (färdtjänst och sjukresor) genomgår extra utbildning för att kunna hjälpa kunder med speciella behov.

Taxi Göteborg utför persontransporter för privatpersoner, företag och affärsresenärer samt för samhällets förvaltningar (t.ex. färdtjänst, sjukresor och skolskjuts). Taxi Göteborg vill vara det självklara lokala valet av taxibolag i Västsverige som erbjuder hållbara, trygga och säkra resor med god service och tillgänglighet. Samtliga fordon anslutna till Taxi Göteborg är försäkrade mot skada på passagerare och egendom.

Dessa Villkor reglerar Taxi Göteborgs skyldigheter gentemot dig som kund, samt dina skyldigheter som kund när du reser med oss.

2. Om tjänsten – din resa med oss

2.1 Att boka resa

Du kan boka en resa med oss på många olika sätt, vanligast är genom att stanna en taxi på gatan eller i en taxificka, via telefon, eller via våra digitala plattformar.

När du beställer en taxi på gatan bekräftas din bokning muntligen av föraren. När du beställer en taxi via telefon bekräftas din bokning i telefonsamtalet.

För att du ska kunna boka en resa med oss via någon av våra digitala plattformar behöver du registrera ett kundkonto.

Om du har bokat någon av våra taxibilar via en tredje part, t.ex. en oberoende förmedlingssida för taxi, så kan du omfattas även av den aktörens villkor.

2.2 Att bli företagskund hos oss

För att bli företagskund hos oss kontaktar du en av våra säljare eller fyller i ett ansökningsformulär på Taxi Göteborgs hemsida. Din ansökan skickas då direkt till en kreditupplysningstjänst. Resultatet från kreditprövningen skickas sedan till vår kundserviceavdelning som gör en bedömning av din kreditvärdighet. Om du anses kreditvärdig kommer vi att begära att behörig firmatecknare lämnar en digital signering som en försäkran om att bolaget behörigen önskar öppna ett företagskonto hos Taxi Göteborg. När signeringen är inkommen öppnas ett konto och du tilldelas ett kundnummer.

2.3 Att boka resa, Företagskund

Du som Företagskund har ett unikt kundnummer hos Taxi Göteborg som alltid ska uppges vid bokning. Du kan boka en resa med oss via telefon eller via digitala kanaler.När du beställer en taxi via telefon bekräftas din bokning muntligen via telefonisten.

2.4 Priser

Aktuella priser framgår av gällande prislista på vår hemsida. Taxameterpriset gäller om inget annat särskilt överenskommes. Ytterligare kostnader kan tillkomma, så som väntetidsersättning, administrationsavgift och avgift vid resor från Landvetter Flygplats och Göteborgs Centralstation. Dessa framgår av gällande prislista på hemsidan.

2.5 Tilläggstjänster

Du kan i samband med din bokning även beställa tilläggstjänster så som exempelvis bilbarnstol, babyskydd, eller storbil. Aktuella priser för tilläggstjänster framgår av gällande prislista på vår hemsida.

2.6 Avbokning

Vid bokning av taxi på gatan verkställs Tjänsten direkt och avbokning är inte möjlig. Vid bokning av taxi för senare tillfälle, dvs. via telefon eller via någon av våra digitala plattformar, kan du avboka din resa upp till 30 minuter före avtalad upphämtningstid.

Om du avbokar din resa senare än 30 minuter före avtalad upphämtningstid kommer vi att debitera dig fullt ut för din resa.

2.7 Bagage och kvarglömda persedlar

Våra förare kan hjälpa dig att lasta i och ur ditt bagage i fordonet. Vi ber dig att packa ditt bagage med omsorg och för att det ska tåla transport. Om ditt bagage skulle skadas under resan hanteras detta av dig och åkeriet som har utfört din resa. Det är ditt ansvar att ta uppgifter om bilen och från föraren. Eventuell ersättning begärs från taxibilens försäkringsbolag.

Taxi Göteborg ansvarar inte för kvarglömda saker, tänk därför på att titta dig noggrant omkring i fordonet innan du stiger ur vid din slutdestination. Om du skulle hitta kvarglömda saker från en tidigare resenär i fordonet ber vi dig att meddela föraren.

Om du upptäcker att du har glömt kvar något i någon av våra taxibilar är du välkommen att kontakta oss så snart som möjligt så ska vi försöka hjälpa dig så gott det går.

Taxi Göteborg sparar inga kvarglömda upphittade saker. Upphittade värdesaker lämnas vidare till Polisens hittegodsavdelning.

2.8 Om du tar fel bil

När du bokar en taxi via telefon uppger du ditt för och efternamn. När taxibilen kommer uppger du ditt namn för föraren som bekräftar bokningen och din resa kan påbörjas.

När du bokar en taxi via någon av våra digitala plattformar får du en bokningsbekräftelse av oss via e-post och/eller sms med ett bokningsnummer samt bilnummer på taxibilen. Föraren får motsvarande bokningsnummer sänt till sig så fort denne har plockat upp din bokning och är på väg till dig. Ditt bokningsnummer ska alltid motsvara förarens bokningsnummer

Om du tar fel bil räknas detta som att du inte har dykt upp till din angivna bokade taxi. Se nedan.

2.9 Om du som resenär är försenad eller inte dyker upp till din förbokade taxi

Det är ditt ansvar som resenär att vara i tid till din förbokade taxi. När utsatt upphämtningstid passerats kommer föraren att göra ett försök att kontakta dig per telefon om du har angett ett nummer. Får föraren beskedet att vänta kvar så debiteras väntetidstaxa enligt gällande prislista. 5 minuter efter utsatt upphämtningstid har föraren rätt att avboka din resa och du kommer då att debiteras fullt ut för resan.

Om platsen du befinner dig på saknar adress eller är svår att hitta ber vi dig samverka med föraren för att hitta en lämplig upphämtningsplats. Vid bokning via våra digitala kanaler kommer du att se förarens telefonnummer vid beställning. Ditt telefonnummer kommer också att förmedlas till föraren. Om du vet med dig att platsen du ska bli upphämtad på är svår att hitta kan du även meddela denna information och eventuella detaljer om var du är redan vid bokning, t.ex. ”Vägen är avstängd men stanna vid brevlådan, där står jag”.

Vid beställd upphämtning på flygplats gäller följande. Taxin väntar 15 minuter efter utsatt upphämtningstid. Efter att 15 minuter har passerat kommer föraren att kontakta dig om du har angett ett nummer. Får föraren beskedet att vänta kvar så debiteras väntetidstaxa enligt gällande prislista. Om du inte svarar när föraren försöker kontakta dig avslutar föraren bokningen och lämnar platsen (totalt 15 minuter efter utsatt upphämtningstid). Du är då skyldig att erlägga full betalning för resan.

3. Betalning för resan

3.1 Betalning i taxin

När du bokar en taxi på gatan eller via telefon betalar du för taxiresan när du når din slutdestination, alternativt förbetalar du din resa i bilen vid resans start om du har valt fast pris. Du kan betala kontant eller via något av de elektroniska betalsätt som Taxi Göteborg vid var tid tillhandahåller.

3.2 Betalning mot faktura, Företagskund

Som Företagskund kan du bli fakturakund hos Taxi Göteborg. För att bli fakturakund måste du skapa ett företagskonto. Taxi Göteborg kommer även att göra en kreditprövning och kan då komma att inhämta en kreditupplysning om dig.

Fakturering för aktuell kontoskuld kommer att faktureras månadsvis i efterskott. Vid fakturering tillkommer fakturaavgift 50 kronor, exklusive moms, per faktura. Full betalning av aktuell kontoskuld ska vara Taxi Göteborg tillhanda senast på det förfallodatum som anges på utställd faktura. Du är betalningsansvarig för den kontoskuld som uppkommer på kontot genom användning av Tjänsten jämte eventuell ränta, avgift och annan kostnad som påförts kontot i samband med detta. Vid försenad betalning utgår ränta på förfallet belopp i enlighet med 6 § räntelagen

Företagskund är alltid skyldig att betala faktura om Företagskund inte bestridit betalningsskyldighet inom 14 dagar från att ha erhållit fakturan.

4. Skyldigheter

4.1 Dina skyldigheter som resenär

Som resenär bör du räkna med att viss försening eller oförutsedda händelser kan uppstå under resans gång och du är skyldig att begränsa den eventuella skada du kan komma att lida av exempelvis en försening. Exempelvis om du ska med ett anslutande tåg eller flyg. Du ska:

 • Stå på aviserad upphämtningsplats minst 5 minuter innan aviserad upphämtningstid.
 • Ha minst 30 minuter marginal från lämning på taxiresans slutdestination och eventuell anslutnings avgångstid.
 • Vid avlämning på Landvetter Flygplats ska du boka så att du kan vara på plats i enighet med Swedavias egna rekommendationer vara på plats på Landvetter Flygplats 2,5 timmar före avgång vid resor inom Europa och 3,5 timmar före avgång vid resor utanför Europa.
 • Vid avlämning på Göteborgs Centralstation, andra tågstationer och båtterminaler ska du boka med så god marginal att du kan vara på plats minst 30 minuter innan anslutningens avgång.

4.2 Vår rätt att neka dig tillgång till Tjänsten

Om du använder Tjänsten i strid med dessa Villkor eller i övrigt i strid med de instruktioner som Taxi Göteborg från tid till annan anvisar och inte vidtar rättelse inom skälig tid från dess att Taxi Göteborg påpekar detta, har Taxi Göteborg rätt att, tillfälligt eller permanent, neka dig tillgång till Tjänsten.

Följande beteenden ska alltid anses utgöra Missbruk av Tjänsten:

 • Du underlåter att betala för din taxiresa,
 • Du underlåter vid upprepade tillfällen att i rätt tid dyka upp till din bokade taxi,
 • Du vid upprepade tillfällen otillåtet nyttjar andra resenärers bokade bilar,
 • Du vid upprepade resetillfällen nekats genomföra en resa med oss,
 • Du skadar Taxi Göteborgs egendom.

4.3 Vår rätt att neka dig Tjänsten i enskilt fall

Utöver vad som i övrigt följer av dessa Villkor förbehåller sig Taxi Göteborg rätten att neka dig att genomföra en bokad resa med oss i följande fall:

 • Föraren gör bedömningen att ditt bagage är olämpligt, till exempel för att det innehåller farliga eller explosiva ämnen eller vassa eller otympliga föremål (exempelvis en cykel),
 • Du är överberusad eller narkotikapåverkad,
 • Du beter dig aggressivt eller hotfullt,
 • Du utsätter våra förare för kränkande behandling (inklusive men inte begränsat till rasistiska påhopp, sexuella ofredanden eller mobbning).

Du har inte rätt till någon ytterligare ersättning vid nekad resa enligt denna punkt. Notera att du även kan bli ersättningsskyldig gentemot Taxi Göteborg för uppkommen skada.

4.4 Din ersättningsskyldighet gentemot Taxi Göteborg

Om ditt agerande i enlighet med punkterna ovan medför en skada och/eller merkostnad för Taxi Göteborg, inklusive men inte begränsat till invändes städning av taxibil och/eller lagande av Taxi Göteborgs egendom, är du ersättningsskyldig gentemot Taxi Göteborg för detta.

5. Kundkonto och företagskonto

5.1 Registrering av kundkonto

För att nyttja våra digitala plattformar behöver du registrera ett kundkonto hos oss. Du ansvarar för att uppge korrekta och fullständiga kontaktuppgifter och att hela tiden hålla kontaktinformationen på ditt konto uppdaterad. Ditt kundkonto är personligt och får inte överlåtas eller upplåtas. Du är ensamt ansvarig för all aktivitet som sker från ditt kundkonto, det är därför viktigt att du håller ditt lösenord hemligt och använder det på ett säkert sätt. Notera att du är skyldig att betala alla belopp som påförs kontot genom att kontot används för taxibokning.

5.2 Uppsägning av kundkonto

Ditt kundkonto löper tills vidare. Du kan när som helst säga upp kundkontot genom att meddela Taxi Göteborg detta via vår kundportal på hemsidan.

5.3 Obehörig användning av ditt kundkonto

Om du upptäcker att ditt konto har utsatts för obehörig användning ska du omedelbart anmäla detta till oss. Taxi Göteborg kommer då att spärra kontot. Du är betalningsskyldig för alla resor som bokas på ditt konto.

5.4 Vår rätt att säga upp ditt kundkonto

Ett kundkonto som varit inaktivt (innebärande att ingen aktivitet har skett från kundkontot) i 6 månader kommer att avregistreras.

Om du använder ditt kundkonto i strid med dessa Villkor eller i övrigt i strid med de instruktioner som Taxi Göteborg från tid till annan anvisar och inte vidtar rättelse inom skälig tid från dess att Taxi Göteborg påpekar detta, har Taxi Göteborg rätt att säga upp ditt kundkonto till omedelbart upphörande.

5.5 Registrering av företagskonto

För att bli Företagskund behöver du registrera ett företagskonto hos oss. Du ansvarar för att uppge korrekta och fullständiga kontaktuppgifter och att hela tiden hålla kontaktinformationen på ditt konto uppdaterad. Ditt företagskonto får inte överlåtas eller upplåtas. Du är ensamt ansvarig för all aktivitet som sker från ditt företagskonto. Notera att du är skyldig att betala alla belopp som påförs kontot genom att kontot används för taxibokning.

5.6 Uppsägning av företagskonto

Ditt företagskonto löper tills vidare. Du kan när som helst säga upp företagskontot genom att meddela Taxi Göteborg detta via vår kundportal.

5.7 Obehörig användning av ditt företagskonto

Om du upptäcker att ditt konto har utsatts för obehörig användning ska du omedelbart anmäla detta till oss. Taxi Göteborg kommer då att spärra kontot.

5.8 Vår rätt att säga upp ditt företagskonto

Ett företagskonto som varit inaktivt 6 månader kommer att inaktiveras eller avregistreras.

Om du använder ditt företagskonto i strid med dessa Villkor eller i övrigt i strid med de instruktioner som Taxi Göteborg från tid till annan anvisar och inte vidtar rättelse inom skälig tid från dess att Taxi Göteborg påpekar detta, har Taxi Göteborg rätt att säga upp ditt företagskonto till omedelbart upphörande.

Följande användning av företagskontot ska alltid anses utgöra Missbruk av Företagskontot:

 • Du underlåter att betala dina kontoskulder i tid eller Taxi Göteborg har grundad anledning att befara att du inte kommer att betala dina kontoskulder i tid, eller
 • Du gör upprepade taxisbokningar från ditt Företagskonto som du är försenad till eller uteblir från i strid med dessa Villkor.

5.9 Sekretess, Företagskonto

Företagskund förbinder sig att under avtalstiden samt under en tid om 1 år därefter inte utan Taxi Göteborgs föregående skriftliga medgivande utlämna eller avslöja information (oavsett om den är i muntlig, skriftlig elektronisk eller annan form) om Taxi Göteborgs verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet eller på annat sätt använda sådan information för något annat ändamål än för Företagskunds fullgörande av sina åtaganden enligt dessa Villkor. Information som Taxi Göteborg angivit vara konfidentiell ska alltid betraktas som affärs- eller yrkeshemlighet.

6. Vårt ansvar

Vi på Taxi Göteborg gör vårt bästa för att tillgodose dig med relevant information om din bokning eller resa, men kan inte lämna garantier avseende information som är beroende av faktorer utom vår kontroll

7. Begränsning av ansvar och Force Majeure

Taxi Göteborg ansvarar inte för förlängd restid eller försenad upphämtning/avlämning till följd av tillfälliga omständigheter utom vår kontroll så som exempelvis särskilda trafikförhållanden, olyckor, vägarbeten eller oväntad väderlek.

Taxi Göteborg ansvarar inte heller i övrigt för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa Villkor för det fall underlåtenheten beror på omständighet utom Taxi Göteborgs kontroll, så kallad Force Majeure. Såsom befriande omständighet ska anses krig eller krigsliknande handling, myndighetsrestriktioner, brand, förbud, brister eller annan liknande händelse.

8. Reklamation

Vi eftersträvar att du ska vara nöjd med våra tjänster. Om du är missnöjd ber vi dig kontakta oss på vår kundportal som du hittar på vår hemsida. Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Teknologgatan 8 C, Box 174, 101 23 Stockholm.

9. Avtalstid

Dessa Villkor är bindande för dig vid var tid du nyttjar Tjänsten hos Taxi Göteborg. Om du inte längre vill vara bunden av dessa Villkor kan du sluta nyttja vår Tjänst.

10. Kontakta oss

Om du har några frågor angående Tjänsten når du oss på 031–650000. Vi tar inte emot eller hanterar några ärenden eller reklamationer över telefon. Se punkt 8.

11. Övrigt

Du får inte överlåta eller upplåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor. Taxi Göteborg har dock rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor.

Skulle någon bestämmelse i dessa Villkor eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Villkoren i dess helhet är ogiltiga utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Villkoren, skälig jämkning av Villkoren ske.

12. Lagval och tvistlösning

Svensk rätt ska gälla för dessa Villkor. Tvister som uppstår i anledning av dessa Villkor ska avgöras av i Göteborgs tingsrätt som första instans.

Allmänna villkor privatkund och företagskund. Version 1. 
Senast uppdaterade: 20240618.