Integritetspolicy
- För dig som har ett konto

Taxi Göteborg Ekonomisk Förening, med org.nr. 757200-4351 (”Taxi Göteborg”) är ansvarigför behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). För Taxi Göteborg är integritet en del i vårt löfte till dig som kund och ett sätt att utmärka oss gentemot oseriösa taxiföretag. Såväl under taxiresan som när dina personuppgifter behandlas ska du alltid känna dig trygg genom att vi sätter din integritet i första rummet. Därför är det självklart för oss att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande lagar och regler för dataskydd.

Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss på grund av att du eller det företag som du arbetar på har registrerat ett konto hos oss.

Utöver vad som anges i denna policy behandlar vi även personuppgifter om dig på grund av att du gör eller har gjort en resa med oss, t.ex. personuppgifter som på ett eller annat sätt är relaterade till din resa.

När vi nedan skriver ”du” avses såväl dig som är privatkund och dig som är företagskund.

Våra kontaktuppgifter

Om du vill komma i kontakt med oss för frågor rörande dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter når du oss på Taxi Göteborg enklast på dataskydd@taxigoteborg.se.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

Det är viktigt för oss att vara så tydliga som möjligt kring hur vi behandlar dina personuppgifter. I nedan tabell kan du läsa om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar och vilken som är den lagliga grunden för vår behandling. Du kan även läsa om hur länge vi behandlar dina uppgifter.

All insamling och behandling av dina personuppgifter görs för de övergripande syftena att administrera ditt konto, underlätta för dig som har valt att ha ett konto hos oss och ge dig relevanta erbjudanden och information samt följa gällande lagar och regler.

För att administrera ditt konto

För att skapa och administrera ditt konto.
Namn till dig som kontaktperson/administratör, postadress, e-postadress, telefonnummer och resehistorik.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig.
Vi raderar ditt konto och tillhörande information om du har varit inaktiv i två (2) år, förutsatt att du inte har några skulder till oss. Med detta menar vi att du inte har gjort någon resa kopplad till ditt konto eller på annat sätt visat intresse för ditt konto, t.ex. loggat in på ditt konto. Om du kontaktar oss och ber oss att behålla ditt konto trots din inaktivitet så behåller vi kontot(tills ytterligare två årsinaktivitet).
För att du ska kunna se dina tidigare resor kopplade till ditt kontounder mina sidor på vår hemsida. Inkluderar även resor bokade via vår app om du kopplat samman appen med ditt konto.
Dina genomförda resor kopplade till ditt konto, d.v.s. din resehistorik och till vilken summa dessa resor har gjorts.
Samtycke som du har lämnat genom att tacka ja till att din resehistorik sparas för att du ska kunna se dina tidigare resor kopplade till ditt konto.
Uppgifterna sparas under två år från genomförd resa.
Betala resan med faktura.
Namn, postadress, e-postadress och personnummer.
Behandlingen är nödvändig för att kunna ta betalt via faktura och därigenom kunna fullgöra vårt avtal med dig. Behandlingen av ditt organisationsnummer eller personnummer är motiverat med hänsyn till vikten av en säker identifiering av dig som betalningsansvarig för resan.
Uppgifterna sparas fram tillsatt fakturan är betald. Vi raderar ditt personnummer om du inte längre vill ha möjlighet att betala via faktura, förutsatt att du har betalt alla dina skulder. Vi raderar ditt konto och tillhörande information om det varit inaktiv i två (2) år, förutsatt att du inte har några skulder till oss
För att göra en kreditprövning i syfte att bedöma din betalningsförmåga när du vill ha möjlighet att betala resor mot faktura.
Ditt personnummer, dina kontaktuppgifter samt information som vi inhämtar från kreditupplysningsföretag, d.v.s. uppgifter om din ekonomiska situation.
Behandlingen är nödvändig för att kunna ge dig kredit, ta betalt via faktura och därigenom kunna fullgöra vårt avtal med dig. Behandlingen av ditt organisationsnummer eller personnummer är motiverat med hänsyn till vikten aven säker identifiering av dig som betalningsansvarig för resan.
Uppgifter som är nödvändiga för att göra kreditupplysningen samt resultatet av kreditupplysningen raderas så snart din betalningsförmåga är kontrollerad.
För att beräkna din kundbonus.
Information som vi har skapat från dina genomförda resor, d.v.s. din resehistorik och till vilken summa dessa resor har gjorts.
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna beräkna din kundbonus och därigenom fullgöra vårt avtal med dig som registrerad kund.
Uppgifterna raderas så snart bonusen är utbetald eller ditt årliga bonusbesked har lämnats.
För att betala ut din kundbonus.
Din kundbonus, ditt kontonummer och dina kontaktuppgifter.
Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna betala ut din kundbonus och därigenom fullgöra vårt avtal med dig som registrerad kund.
Uppgifterna raderas så snart den årliga bonusen är utbetald eller ditt årliga bonusbesked har lämnats.
För att skicka nyhetsbrev.
Din e-postadress.
Med stöd av en intresseavvägning när du har valt att registrera ett konto hos oss, varav vår bedömning är att vårt berättigade intresse av att skicka direktmarknadsföring till dig som registrerad kund väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade (för ytterligare information om hur intresseavvägningen har gjorts, se informationen som ges efter tabellerna).
Tills du har varit inaktiv i två (2) år eller tills du avregistrerar dig från vårt nyhetsbrev.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vilken är den lagliga grunden till behandlingen?

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Särskilt för dig som använder vår app, Boka Taxi

För att koppla samman appen med ditt konto.
Dina kontouppgifter.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig.
Tills kontot kopplats samman med appen.
För att du ska kunna se dina tidigare resor som bokats via appen.
Dina genomförda resor som bokats via appen, d.v.s. din resehistorik och till vilken summa dessa resor har gjorts.
Samtycke som du har lämnat genom att tacka ja till att din resehistorik sparas för att du ska kunna se dina tidigare resor gjorda via appen.
Uppgifterna sparas under två år från genomförd resa.
För att spara dina kortuppgifter i appen.
Ditt namn och dina kortuppgifter.
Samtycke som du har lämnat genom att tacka ja till att spara dina kortuppgifter i vår app.
Vi raderar de kortuppgifter du lagt in i vår app om du har varit inaktiv i två (2) år, förutsatt att du inte har några skulder till oss. Med detta menar vi att du inte har gjort någon resa kopplad till ditt konto eller på annat sätt visat intresse för ditt konto, t.ex. loggat in på ditt konto. Om du kontaktar oss och ber oss att behålla ditt konto trots din inaktivitet så behåller vi kontot(tills ytterligare två års inaktivitet).
För att du ska kunna förboka och förbetala dina resor.
Adress och tid avseende upphämtningsplats och destination, namnet på resenären och telefonnummer till denne, samt dina kortuppgifter.
Behandlingen är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig.
Uppgifterna sparas tills din resa är genomförd och betald.

För vilka ändamålbehandlar vi dinapersonuppgifter?

Vilka personuppgifterbehandlar vi?

Vilken är den lagligagrunden tillbehandlingen?

Hur länge spararvi dinapersonuppgifter?

Varför skickar vi nyhetsbrev till dig?

Taxi Göteborg behandlar din e-postadress för att skicka nyhetsbrev till dig som har valt att ha ett konto. Det gör vi med stöd av en intresseavvägning då vi har gjort bedömningen att vårt berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse och dina grundläggande rättigheter av att inte få dina personuppgifter behandlade. Läs om hur vi har gjort denna intresseavvägning i stycket nedan.

Vi har ett berättigat intresse av att behandla din e-postadress för att ge dig information och erbjudanden. Du eller det företag som du representerar har aktivt valt att ha ett registreratkonto hos oss och därmed att ha en relation med oss. Vår erfarenhet är att våra kontokunder ofta uppskattar att få vårt nyhetsbrev. Vi ger dig möjligheten att enkelt tacka nej till att få nyhetsbrev. Vi följer god marknadsföringssed, t.ex. genom att inte skicka nyhetsbrev för ofta. Mot denna bakgrund har vi gjort bedömningen att Taxi Göteborgs berättigade intresse väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade. Håller du inte med kan du när som helst invända mot att vi behandlar dina uppgifter i marknadsföringssyfte.

Vad händer om personuppgifterna inte lämnas till oss?

Personuppgifterna som du uppger vid registreringen av ett konto krävs för att du ska kunna bli en registrerad kund. Om du inte uppger dessa personuppgifter har vi inte möjlighet att skapa eller administrera ett konto. Om du inte uppger ditt personnummer /organisationsnummer har du inte möjlighet att betala med faktura. Om du inte uppger ditt kontonummer och dina kontaktuppgifter har vi inte möjlighet att betala ut din kundbonus.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Taxi Göteborg. Vi kan dock komma att dela dina uppgifter med våra interna och externa IT-leverantörer. För utskick av nyhetsbrev använder vi oss av vårt personuppgiftbiträde Mailchimp. Eventuella andra leverantörer som vi anlitar kan också komma att få tillgång till samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att fullgöra sina åtaganden i relation till oss. Samtliga leverantörer behandlar endast personuppgifter på vårt uppdrag och i enlighet med våra instruktioner.

Överföring utanför EU/EES

Taxi Göteborg behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES, men vi kan i vissa fall använda leverantörer utanför EU/EES. När vi överför personuppgifter utanför EU/EES görs detta endast då vi har en laglig grund för det i enlighet med gällande lagar och regler för dataskydd.

Som ett steg i vår process för att du ska få vårt nyhetsbrev delar vi din e-postadress med vårt Privacy Shield-certifierade personuppgiftsbiträde Mailchimp i USA. Enligt ett beslut av Europeiska Kommissionen får personuppgifter överföras till mottagare i USA, underförutsättning att mottagaren är Privacy Shield-certifierad. Privacy Shield är ett avtal mellan EU och USA med syfte att skydda européers grundläggande rättigheter och att garanterarättssäkerhet för företag som överför personuppgifter till USA. Amerikanska företag som vill bli Privacy Shield-certifierade får ansöka till USAs handelsdepartement som säkerställer att företagets integritetspolicy överensstämmer med den höga säkerhetsstandarden som krävs av Privacy Shield.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter, se nedanbeskrivning av dina rättigheter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår ovan.

  • Återkalla ditt samtycke: Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen av ditt samtyckefår dock ingen effekt på vår behandling av dina personuppgifter för tiden innan återkallelsen ägde rum.
  • Rätt till tillgång: Du har rätt att få en bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling.
  • Rätt till rättelse: Du har möjlighet att själv ändra dina personuppgifter genom att logga in på ditt konto. Du har även rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla information komplettera ofullständiga personuppgifter.
  • Rätt till radering (Rätten att bli bortglömd): Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för, om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl att fortsätta med behandlingen som väger tyngre, när personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Taxi Göteborg omfattas av.
  • Rätt till begränsning av behandling: Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Sådana förutsättningar föreligger om du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta), om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning, om du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvararättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för syftet medbehandlingen eller om du har invänt mot behandlingen och vi inte utfört en kontroll av om vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än dittintresse av att inte få dina personuppgifter behandlade.
  • Rätt att invända mot behandling: Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning. Du har även rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål (exempelvis utskick av nyhetsbrev). Om du invänder mot marknadsföring kommer dina personuppgifter inte längre att behandlas för sådana ändamål.
  • Rätt att inge klagomål: Du har rätt att inge klagomål till svenska tillsynsmyndigheten (Datainspektionen, som under 2018 kommer att byta namn till Integritetsmyndigheten) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över behandling av personuppgifter.
  • Rätt till dataportabilitet: Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet föreligger när behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat. Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Taxi Göteborg Ekonomisk Förening
Besöksadress: Gustaf Dalénsgatan 19, 417 05 Göteborg
Organisationsnummer 757200-4351