Integritetspolicy
- För dig som inte har ett konto

Taxi Göteborg Ekonomisk Förening, med org.nr. 757200-4351 (”Taxi Göteborg”) är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter (personuppgiftsansvarig). För Taxi Göteborg är integritet en del i vårt löfte till dig som kund och ett sätt att utmärka oss gentemot oseriösa taxiföretag. Såväl under taxiresan som när dina personuppgifter behandlas ska du alltid känna dig trygg genom att vi sätter din integritet i första rummet. Därför är det självklart för oss att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa alla vid var tid gällande laga roch regler för dataskydd.

Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av oss på grund av att du gör eller har gjort en resa med oss, t.ex. personuppgifter som på ett eller annat sätt är relaterade till din resa.

När vi nedan skriver ”du” avses såväl dig som är privatkund, familjekontokund och dig som är företagskund.

Våra kontaktuppgifter

Om du vill komma i kontakt med oss för frågor rörande dina personuppgifter eller om du vill utöva någon av dina rättigheter når du oss på Taxi Göteborg enklast på dataskydd@taxigoteborg.se.

Hur vi behandlar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att vara så tydliga som möjligt kring hur vi behandlar dina personuppgifter. I nedan tabell kan du läsa om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka kategorier av personuppgifter vi behandlar och vilken som är den lagliga grunden för vår behandling. Du kan även läsa om hur länge vi behandlar dina uppgifter.

All insamling och behandling av dina personuppgifter görs för de övergripande syftena att utöva en resa för dig och information samt följa gällande lagar och regler.

För att utföra din resa

För att kunna komma och hämta denne.
Adress och tid avseende upphämtningsplats och destination, namnet på resenären och telefonnummer till denne.
Behandlingen är nödvändig för att utföra vår tjänst till denne.
Vi raderar tillhörande information efter två (2) år, förutsatt att du inte har några skulder till oss.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vilken är den lagliga grunden till behandlingen?

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas som utgångspunkt endast av Taxi Göteborg. Vi kan dock komma att dela dina uppgifter med våra interna och externa IT-leverantörer. Eventuella andra leverantörer som vi anlitar kan också komma att få tillgång till samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig, dock endast i den utsträckning det är nödvändigt i syfte att fullgöra sina åtaganden i relation till oss. Samtliga leverantörer behandlar endast personuppgifter på vårt uppdrag och i enlighet med våra instruktioner.

Dataöverföring utanför EU/EES

Taxi Göteborg behandlar som huvudregel dina personuppgifter inom EU/EES, men vi kan i vissa fall använda leverantörer utanför EU/EES. När vi överför personuppgifter utanför EU/EES görs detta endast då vi har en laglig grund för det i enlighet med gällande lagar och regler för dataskydd.

Enligt ett beslut av Europeiska Kommissionen får personuppgifter överföras till mottagare i USA, under förutsättning att mottagaren är Privacy Shield-certifierad. Privacy Shield är ett avtal mellan EU och USA med syfte att skydda européers grundläggande rättigheter och att garantera rättssäkerhet för företag som överför personuppgifter till USA. Amerikanska företag som vill bli Privacy Shield-certifierade får ansöka till USAs handelsdepartement som säkerställer att företagets integritetspolicy överensstämmer med den höga säkerhetsstandarden som krävs av Privacy Shield.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter avseende behandlingen av dina personuppgifter, se nedan beskrivning av dina rättigheter. För att utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss via de kontaktuppgifter som framgår ovan.

  • Rätt till tillgång: Du har rätt att få en bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas samt tillgång till information om hur personuppgifterna behandlas, t.ex. ändamålen med behandlingen och vilka kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som är under behandling.
  • Rätt till rättelse: Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter rättade, samt genom att tillhandahålla information komplettera ofullständiga personuppgifter.
  • Rätt till radering (Rätten att bli bortglömd): Du har under vissa förutsättningar rätt att begära radering av dina personuppgifter. Sådana förutsättningar föreligger om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller behandlats för, om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen, om du invänder mot behandlingen och det saknas berättigade skäl att fortsätta med behandlingen som väger tyngre, när personuppgifterna har behandlats på olagligt sätt eller om personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Taxi Göteborg omfattas av.
  • Rätt till begränsning av behandling: Du har under vissa förutsättningar rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Sådana förutsättningar föreligger om du bestrider uppgifternas korrekthet (dock endast under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera detta), om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas samt istället begär en begränsning av uppgifternas användning, om du behöver personuppgifterna för att göra gällande eller försvararättsliga anspråk trots att vi inte längre behöver personuppgifterna för syftet med behandlingen eller om du har invänt mot behandlingen och vi inte utfört en kontroll av om vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än ditt intresse av att inte få dina personuppgifter behandlade.
  • Rätt att invända mot behandling: Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter som grundar sig på en intresseavvägning.
  • Rätt att inge klagomål: Du har rätt att inge klagomål till svenska tillsynsmyndigheten (Integritetsmyndigheten, som under 2018 bytte namn från Datainspektionen) eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn överbehandling av personuppgifter.
  • Rätt till dataportabilitet: Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet föreligger när behandlingen grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal och behandlingen sker automatiserat. Du har rätt till överföring av personuppgifterna direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarig när detta är tekniskt möjligt.

Taxi Göteborg Ekonomisk Förening
Besöksadress: Gustaf Dalénsgatan 19, 417 05 Göteborg
Organisationsnummer 757200-4351