Allmänna villkor för privatkund

Vit logotyp för Taxi Göteborg med gul bakgrund

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan dig och Taxi Göteborg Ekonomisk Förening, org. nr. 757200–4351 (”Taxi Göteborg”, ”vi”, ”våra”, ”oss”), när du som privatperson bokar, betalar och genomför en resa med någon av Taxi Göteborgs taxibilar (”Tjänsten”).

Dessa Villkor innehåller även särskilda villkor för dig som registrerar ett kundkonto på någon av våra digitala plattformar (avsnitt 5).

I och med att du accepterar Villkoren när du bokar din resa via någon av våra digitala plattformar, eller när du annars använder Tjänsten, blir du bunden av dessa Villkor. De Villkor som gäller vid tidpunkten för din bokning gäller också för den resa som bokningen avser.

När du använder Tjänsten kommer vi att behandla personuppgifter om dig. Du kan läsa mer om vår behandling av personuppgifter i vår integritetspolicy som du hittar här: https://www.taxigoteborg.se/kundservice/integritetspolicy.

1 Om oss

Taxi Göteborg är en ekonomisk förening som ägs av cirka 100 medlemmar. Det är medlemmarna som driver åkerierna som äger alla taxibilar och har anställda taxiförare. Vi ställer höga krav på våra taxiförare och utbildar dem i bland annat lokalkännedom, säkerhet, bokningssystem, taxameterförfarande, kundavtal, taxor, trafikregler och såklart praktik i trafik. Förare som utför omsorgsresor (färdtjänst och sjukresor) genomgår extra utbildning för att kunna hjälpa kunder med speciella behov.

Taxi Göteborg utför persontransporter för privatpersoner, företag och affärsresenärer samt för samhällets förvaltningar (t.ex. färdtjänst, sjukresor och skolskjuts). Taxi Göteborg vill vara det självklara lokala valet av taxibolag i Västsverige som erbjuder hållbara, trygga och säkra resor med god service och tillgänglighet. 

Samtliga fordon anslutna till Taxi Göteborg är försäkrade mot skada på passagerare och egendom.

Dessa Villkor reglerar Taxi Göteborgs skyldigheter gentemot dig som kund, samt dina skyldigheter som kund när du reser med oss. 

2 Om tjänsten - din resa med oss

2.1 Att boka resa

Du kan boka en resa med oss på många olika sätt, vanligast är genom att stanna en taxi på gatan eller via en taxificka, via telefon, eller via våra digitala plattformar: www.taxigoteborg.se och vår mobilapp ”Taxi Göteborg”.

När du beställer en taxi på gatan bekräftas din bokning muntligen av föraren. När du beställer en taxi via telefon bekräftas din bokning i telefonsamtalet.

För att du ska kunna boka en resa med oss via någon av våra digitala plattformar behöver du registrera ett kundkonto, läs mer under punkten 5 nedan.

Kontrollera så snart som möjligt att din bokning har blivit korrekt, om så inte är fallet kontakta oss omgående, se våra kontaktuppgifter nedan under punkten 10.

Om du har bokat någon av våra taxibilar via en tredje part, t.ex. en oberoende förmedlingssida för taxi, så kan du omfattas även av den aktörens villkor.

2.2 Priser

Aktuella priser och rabatter framgår av gällande prislista på vår hemsida, vår app eller enligt separat avtal mellan Taxi Göteborg och dig som kund. Taxameter gäller om inget annat särskilt överenskommes.

Ytterligare kostnader kan tillkomma, så som framkörningsavgift och avgift vid resor från flygplats eller centralstation. Dessa framgår av gällande prislista på hemsidan eller i vår app.

2.3 Tilläggstjänster

Du kan i samband med din bokning även beställa tilläggstjänster så som t.ex. bilbarnstol, babyskydd, eller storbil. Aktuella priser för tilläggstjänster framgår av gällande prislista på vår hemsida eller i vår app.

2.4 Avbokning och återbetalning

Vid bokning av taxi på gatan verkställs Tjänsten direkt och avbokning är inte möjlig. Vid bokning av taxi för senare tillfälle, dvs. via telefon eller via någon av våra digitala plattformar, kan du avboka din resa upp till 30 minuter före avtalad upphämtningstid. 

Om du avbokar din resa senare än 30 minuter före avtalad upphämtningstid kommer vi att debitera dig fullt ut för din resa.

Om du har avbokat din resa och har rätt till återbetalning gäller följande. Har du betalat med elektroniskt betalmedel får du vanligen din återbetalning inom 1-3 arbetsdagar. Om du fortfarande inte har fått din återbetalning efter 3 arbetsdagar ber vi dig kontakta oss, se kontaktuppgifter under punkten 10 nedan.

2.5 Bagage och kvarglömda persedlar

Våra förare kan hjälpa dig att lasta i och ur ditt bagage i fordonet. Vi ber dig att packa ditt bagage med omsorg och för att det ska tåla transport. Om ditt bagage skulle skadas under resan kan du ha rätt till ersättning för skadan beroende på den specifika situationen. 

Taxi Göteborg ansvarar inte för kvarglömda saker, tänk därför på att titta dig noggrant omkring i fordonet innan du stiger ur vid din slutdestination. Om du skulle hitta kvarglömda saker från en tidigare resenär i fordonet ber vi dig att meddela föraren.

Om du upptäcker att du har glömt kvar något i någon av våra taxibilar är du välkommen att kontakta oss så snart som möjligt så ska vi försöka hjälpa dig så gott det går. 

Taxi Göteborg sparar inga kvarglömda upphittade saker. Upphittade värdesaker lämnas vidare till Polisens hittegodsavdelning.

2.6 Om du tar fel bil

När du bokar en taxi via telefon vill vi att du anger ditt för- och efternamn som referens när det är möjligt. När taxibilen kommer uppger du ditt namn för föraren som bekräftar bokningen och din resa kan påbörjas.

När du bokar en taxi via någon av våra digitala plattformar får du en bokningsbekräftelse av oss via e-post och/eller sms med ett bokningsnummer samt bilnummer på taxibilen. Föraren får motsvarande bokningsnummer sänt till sig så fort denne har plockat upp din bokning och är på väg till dig. Ditt bokningsnummer ska alltid motsvara förarens bokningsnummer, vilket du hittar på takskylten till fordonet. Föraren kan också muntligen bekräfta bokningsnumret.

Du har bara rätt att nyttja taxibil som du har beställt. Tänk därför på att kontrollera att du väljer rätt taxibil. Om du vid upprepade tillfällen otillåtet nyttjar andra resenärers bokade bilar har Taxi Göteborg rätt att neka dig tillgång till Tjänsten.

2.7 Om taxin inte kommer eller om taxin är försenad

Om taxin inte anländer till aviserad upphämtningsplats på anvisad upphämtningstid ber vi dig kontakta oss omgående för hantering.

Om taxin är mer än 20 minuter försenad till aviserad upphämtningsplats eller helt uteblir, och det beror på omständighet på vår sida som inte träffas av någon av omständigheterna i punkten 7 nedan, kan du ha rätt till en kompensation om maximalt 400 SEK som utbetalas i form av en värdecheck. Värdechecken kan användas för att boka nya resor med oss. Giltighetstiden framgår på värdechecken.

Du kan, beroende på omständigheterna, ha rätt till ytterligare ersättning om du har lidit skada som är större än så. Den högsta ersättningen du kan utfå vid utebliven taxi eller försenad taxi enligt dessa Villkor uppgår till maximalt 2000 SEK, såvida att du följt dina skyldigheter som resenär enligt punkten 4 nedan och att du vidtagit skäliga åtgärder för att begränsa din skada.

För utebliven taxi eller försening som beror på omständigheter utanför vår kontroll, se vidare under punkten 7 nedan.

2.8 Om du som resenär är försenad eller inte dyker upp till din förbokade taxi

Det är ditt ansvar som resenär att vara i tid till din förbokade taxi. När utsatt upphämtningstid passerats kommer föraren att göra ett försök att kontakta dig per telefon om du har angett ett nummer. Får föraren beskedet att vänta kvar så debiteras väntetidstaxa enligt gällande prislista. 5 minuter efter utsatt upphämtningstid har föraren rätt att avboka din resa och du kommer då att debiteras fullt ut för resan.

Om platsen du befinner dig på saknar adress eller är svår att hitta ber vi dig samverka med föraren för att hitta en lämplig upphämtningsplats. Vid bokning via våra digitala kanaler kommer du att se förarens telefonnummer vid beställning. Ditt telefonnummer kommer också att förmedlas till föraren. Om du vet med dig att platsen du ska bli upphämtad på är svår att hitta kan du även meddela denna information och eventuella detaljer om var du är redan vid bokning, t.ex. ”Vägen är avstängd men stanna vid brevlådan, där står jag”.

Vid beställd upphämtning på flygplats gäller följande. Taxin väntar 15 minuter efter utsatt upphämtningstid. Efter att 15 minuter har passerat kommer föraren att kontakta dig om du har angett ett nummer. Får föraren beskedet att vänta kvar så debiteras väntetidstaxa enligt gällande prislista. Om du inte svarar när föraren försöker kontakta dig avslutar föraren bokningen och lämnar platsen (totalt 15 minuter efter utsatt upphämtningstid). Du är då skyldig att erlägga full betalning för resan.

3 Betalning för resan

När du bokar en taxi på gatan eller via telefon betalar du för taxiresan när du når din slutdestination, alternativt förbetalar du din resa i bilen vid resans start om du har valt fast pris. Du kan betala kontant eller via något av de elektroniska betalsätt som Taxi Göteborg vid var tid tillhandahåller.

När du bokar en taxi via någon av våra digitala plattformar betalar du resan i förskott. Vid förskottsbetalning via våra digitala plattformar kan du inte betala kontant. 

4 Dina skyldigheter som resenär

Som resenär bör du räkna med att viss försening eller oförutsedda händelser kan uppstå under resans gång och du är skyldig att begränsa den eventuella skada du kan komma att lida av exempelvis en försening. Vi ber dig därför att:

 • Vara i god tid till din beställda taxi. Stå på aviserad upphämtningsplats minst 5 minuter innan aviserad upphämtningstid.
 • Tänk på att ha god tidsmarginal mellan din taxiresa och eventuella anslutande avgångar på taxiresans slutdestination.

4.1 Vår rätt att neka dig tillgång till Tjänsten

Om du använder Tjänsten i strid med dessa Villkor eller i övrigt i strid med de instruktioner som Taxi Göteborg från tid till annan anvisar (”Missbruk av Tjänsten”), och inte vidtar rättelse inom skälig tid från dess att Taxi Göteborg påpekar detta, har Taxi Göteborg rätt att, tillfälligt eller permanent, neka dig tillgång till Tjänsten.

Följande beteenden ska alltid anses utgöra Missbruk av Tjänsten:

 • Du underlåter att betala för din taxiresa,
 • Du underlåter vid upprepade tillfällen att i rätt tid dyka upp till din bokade taxi,
 • Du vid upprepade tillfällen otillåtet nyttjar andra resenärers bokade bilar,
 • Du vid upprepade resetillfällen nekats genomföra en resa med oss med hänvisning till punkten 4.2 nedan, eller
 • Du skadar Taxi Göteborgs egendom.

4.2 Vår rätt att neka dig Tjänsten i enskilt fall

Utöver vad som i övrigt följer av dessa Villkor förbehåller sig Taxi Göteborg rätten att neka dig att genomföra en bokad resa med oss i följande fall:

 • Föraren gör bedömningen att ditt bagage är olämpligt, till exempel för att det innehåller farliga eller explosiva ämnen eller vassa eller otympliga föremål (exempelvis en cykel),
 • Du är berusad eller narkotikapåverkad,
 • Du beter dig aggressivt eller hotfullt,
 • Du utsätter våra förare för kränkande behandling (inklusive men inte begränsat till rasistiska påhopp, sexuella ofredanden eller mobbning).

Om Taxi Göteborg nekar dig att genomföra en bokad resa med hänsyn till denna punkt 4.2 som förskottsbetalats kommer din resa att återbetalas till dig. Du har inte rätt till någon ytterligare ersättning vid nekad resa enligt denna punkt 4.2. Notera att du även kan bli ersättningsskyldig gentemot Taxi Göteborg för uppkommen skada i enlighet med punkten 4.3 nedan.

4.3 Din ersättningsskyldighet gentemot Taxi Göteborg

Om ditt agerande i enlighet med punkterna 4.1 och 4.2 ovan medför en skada och/eller merkostnad för Taxi Göteborg, inklusive men inte begränsat till invärtes städning av taxibil och/eller lagande av Taxi Göteborgs egendom, är du ersättningsskyldig gentemot Taxi Göteborg för detta.

5 Särskilda villkor för våra digitala plattformar

5.1 Registrering av kundkonto

För att nyttja våra digitala plattformar behöver du registrera ett kundkonto hos oss. Du ansvarar för att uppge korrekta och fullständiga kontaktuppgifter och att hela tiden hålla kontaktinformationen på ditt konto uppdaterad. Ditt kundkonto är personligt och får inte överlåtas eller upplåtas. Du är ensamt ansvarig för all aktivitet som sker från ditt kundkonto, det är därför viktigt att du håller ditt lösenord hemligt och använder det på ett säkert sätt. Notera att du är skyldig att betala alla belopp som påförs kontot genom att kontot används för taxibokning.

5.2 Bonus

När du bokar din resa på taxigoteborg.se eller i appen Taxi Göteborg kan du samla bonuspoäng på dina resor. För varje 1000SEK du reser för, generars en bonuscheck på 50 SEK. Bonusen kan sedan användas som betalning när du bokar dina resor med oss på taxigoteborg.se eller i appen Taxi Göteborg. Giltighetstiden för varje bonuscheck är 6 månader från utfärdandedatum vilket också står på bonuschecken. Bonuschecken kan inte betalas ut i kontanter.

5.3 Uppsägning av kundkonto

Ditt kundkonto löper tills vidare. Du kan när som helst säga upp kundkontot genom att meddela Taxi Göteborg detta via vår kundportal, se nedan under punkten 10. Vid uppsägning förfaller eventuella kontoskulder till omedelbar betalning.

5.4 Obehörig användning av ditt kundkonto

Om du upptäcker att ditt konto har utsatts för obehörig användning ska du omedelbart anmäla detta till oss. Taxi Göteborg kommer då att spärra kontot. Sedan Taxi Göteborg har spärrat kontot är du inte skyldig att betala sådana belopp som därefter påförs kontot.

5.5 Vår rätt att säga upp ditt kundkonto

Ett kundkonto som varit inaktivt (innebärande att ingen aktivitet har skett från kundkontot) i 24 månader kommer att avregistreras. 1 månad innan kundkontot avregistreras kommer Taxi Göteborg att skicka en påminnelse till dig om detta.

Om du använder ditt kundkonto i strid med dessa Villkor eller i övrigt i strid med de instruktioner som Taxi Göteborg från tid till annan anvisar (”Missbruk av Kundkontot”), och inte vidtar rättelse inom skälig tid från dess att Taxi Göteborg påpekar detta, har Taxi Göteborg rätt att säga upp ditt kundkonto till omedelbart upphörande.

Följande användning av kundkontot ska alltid anses utgöra Missbruk av Kundkontot:

 • Du underlåter att betala dina kontoskulder i tid eller Taxi Göteborg har grundad anledning att befara att du inte kommer att betala dina kontoskulder i tid, eller
 • Du gör upprepade taxibokningar från ditt kundkonto som du är försenad till eller uteblir från i strid med dessa Villkor.

Vid uppsägning av ditt kundkonto förfaller eventuella kontoskulder till omedelbar betalning.

6 Vårt ansvar

I vår service till dig ingår att hålla oss informerade och uppdaterade om trafikförhållanden och andra förutsättningar för genomförandet av vår Tjänst till dig samt att så korrekt som möjligt förmedla uppskattad restid och annan information om din resa till dig.

Vi på Taxi Göteborg gör vårt bästa för att all sådan information till dig ska vara korrekt, men kan inte lämna garantier avseende information som är beroende av faktorer utom vår kontroll.

7 Begränsning av ansvar

Taxi Göteborg ansvarar inte för förlängd restid eller försenad upphämtning/avlämning till följd av tillfälliga omständigheter utom vår kontroll så som t.ex. särskilda trafikförhållanden, olyckor, vägarbeten eller oväntad väderlek. 

Taxi Göteborg ansvarar inte heller gentemot resenär för normal försening (upp till 20 minuters försening till taxiresans slutdestination) eller om resenär inte tagit skälig höjd för bytestid eller avgångstid för vidare resa med buss/tåg/båt/flyg eller annan kommersiell fordonstrafik.

Taxi Göteborg ansvarar inte heller i övrigt för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt dessa Villkor för det fall underlåtenheten beror på omständighet utom Taxi Göteborgs kontroll. Såsom befriande omständighet ska anses krig eller krigsliknande handling, myndighetsrestriktioner, brand, förbud, brister eller annan liknande händelse.

8 Reklamation

Vi eftersträvar att du ska vara nöjd med våra tjänster. Om du är missnöjd ber vi dig kontakta oss så ska vi göra vad vi kan för att lösa situationen på ett så tillfredsställande sätt som möjligt.

Du kan också vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, eller till EU:s onlineplattform för tvistlösning: www.ec.europa.eu/odr.

Taxi Göteborg åtar sig inte att delta i ett alternativt tvistlösningsförfarande eller att efterkomma från sådant tvistlösningsorgan meddelat beslut, men kommer att ta slutlig ställning i frågan vid uppkommen tvist/meddelat beslut.

9 Avtalstid

Dessa Villkor är bindande för dig vid var tid du nyttjar Tjänsten hos Taxi Göteborg. Om du inte längre vill vara bunden av dessa Villkor kan du sluta nyttja vår Tjänst.

10 Kontakta oss

Om du har några frågor angående Tjänsten, ditt kundkonto eller i övrigt önskar komma i kontakt med oss, ber vi dig kontakta vår kundportal: https://taxigoteborg.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/.

11 Övrigt

Du får inte överlåta eller upplåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor. Taxi Göteborg
har dock rätt att överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor.

Skulle någon bestämmelse i dessa Villkor eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Villkoren i dess helhet är ogiltiga utan ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parts utbyte av eller prestation enligt Villkoren, skälig jämkning av Villkoren ske.

12 Lagval och tvistlösning

Svensk rätt ska gälla för dessa Villkor. Tvister som uppstår i anledning av dessa Villkor ska avgöras av behörig allmän domstol.

Allmänna villkor - konsument. Version 2.2. 
Senast uppdaterade: 20240403.